ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีลำดับเกียรติตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ลำดับเกียรติเครื่องหมายแพรแถบรายชื่ออักษรย่อ
1 Order of the Rajamitrabhorn (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ ร.ม.ภ.
2 Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.JPG เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ม.จ.ก.
3 Order of the Nine Gems.JPG เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ น.ร.
4 Order of Chula Chom Klao - Special Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ป.จ.ว.
5 Ratana Varabhorn Order of Merit ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ ร.ว.
6 Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ.
7 Order of Rama 1st Class ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี) ส.ร.
8 Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.
9 Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.
10 Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.
11 Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
12 Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ป.ภ.
13 Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ท.จ.ว.
14 Order of Rama 2nd Class ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหาโยธิน) ม.ร.
15 Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
16 Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.
17 Order of the Direkgunabhorn 2nd class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท.ภ.
18 Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ.
19 Order of Rama 3rd Class ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 (โยธิน) ย.ร.
20 Vallabhabhorn Order ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์ -
21 Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ต.จ.ว.
22 Order of Rama 4th Class ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 (อัศวิน) อ.ร.
23 Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช.
24 Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.
25 Order of the Direkgunabhorn 3rd class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต.ภ.
26 Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ -
27 Order of Chula Chom Klao - 3rd Class lower (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า ต.จ.
28 Order of the White Elephant - 4th Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.
29 Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม.
30 Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ.
31 Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า ต.จ.
32 Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ.
33 Order of the White Elephant - 5th Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช.
34 Order of the Crown of Thailand - 5th Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม.
35 Order of the Direkgunabhorn 5th class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ.
36 Vajira Mala Order ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา -

เหรียญราชอิสริยาภรณ์

เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ

ลำดับเกียรติเครื่องหมายแพรแถบรายชื่อ
1 Order of Rama 5th Class ribbon.png เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร
2 Order of Rama 6th Class ribbon.png เหรียญรามมาลา
3 Bravery Medal with wreath (Thailand) ribbon.png
Bravery Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญกล้าหาญ
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ
4 Victory Medal - Indochina with flames (Thailand).png
Victory Medal - Indochina (Thailand).png
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน
Victory Medal - World War 2 (Thailand).png เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
Victory Medal - Korea (Thailand).png เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
Victory Medal - Vietnam with flames(Thailand).png
Victory Medal - Vietnam (Thailand).png
เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
5 Freeman Safeguarding Medal - Class 1 (Thailand).png เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
6 Freeman Safeguarding Medal - Class 2 Cat 1 (Thailand).png เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1
7 Rajaniyom Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญราชนิยม
8 Haw Campaign Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญปราบฮ่อ
9 War Medal of BE2461 (Thailand) ribbon.png เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป
10 Safeguarding the Constitution Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
11 Freeman Safeguarding Medal - Class 2 Cat 2 (Thailand).png เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
12 เหรียญศานติมาลา

เหรียญบำเหน็จในราชการ

ลำดับเกียรติเครื่องหมายแพรแถบรายชื่อ
1 Dushdi Mala - Military (Thailand).png เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน
Dushdi Mala - Civilian (Thailand).png เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
2 Medal for Service in the Interior - Indochina (Thailand) ribbon.png เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามอินโดจีน
Medal for Service in the Interior - Asia (Thailand) ribbon.png เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา
3 Border Service Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญราชการชายแดน
4 Order of the White Elephant - Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญทองช้างเผือก
5 Order of the Crown of Thailand - Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญทองมงกุฎไทย
6 Order of the Direkgunabhorn (Thailand) ribbon.png เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
7 Order of the White Elephant - Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญเงินช้างเผือก
8 Order of the Crown of Thailand - Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญเงินมงกุฎไทย
9 Order of the Direkgunabhorn (Thailand) ribbon.png เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
10 Chakra Mala Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญจักรมาลา
Chakrabarti Mala Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญจักรพรรดิมาลา
11 Saratul Mala Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญศารทูลมาลา
12 Pushpa Mala Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญบุษปมาลา
13 The Boy Scout Commendation Medal 1st Class (Thailand) ribbon.png เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 1
14 The Boy Scout Commendation Medal 2nd Class (Thailand) ribbon.png เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 2
15 The Boy Scout Commendation Medal - 3rd Class (Thailand) ribbon.PNG เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3
16 The Boy Scout Citation Medal 1st class (Thailand) ribbon.png เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
17 The Boy Scout Citation Medal - 2nd Class (Thailand) ribbon.png เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2
18 The Boy Scout Citation Medal - 3rd Class (Thailand) ribbon.png เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3

เหรียญบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์

 1. King Rama IV Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4
 2. King Rama V Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5 หรือ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการในพระองค์
 3. King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6
 4. King Rama VII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7
 5. King Rama VIII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8
 6. King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9
 7. King Rama V Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 5
 8. King Rama VI Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 6
 9. King Rama VII Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 7
 10. King Rama IX Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 9

เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก

 1. Centenary Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญสตพรรษมาลา
 2. Silver Jubilee Medal (Thailand).png เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา
 3. Prabas Mala Medal ribbon.png เหรียญประพาสมาลา
 4. Queen's Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญราชินี
 5. Dvidhabhisek Medal ribbon.png เหรียญทวีธาภิเศก
 6. Record Reign Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญรัชมงคล
 7. 40 Year Reign Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญรัชมังคลาภิเศก
 8. King Rama VI Coronation Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 6
 9. King Rama VII Coronation Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7
 10. King Rama IX Coronation Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 9
 11. World War I Victory Medal ribbon.svg เหรียญชัย
 12. 150 Years Commemoration of Bangkok Medal ribbon.png เหรียญเฉลิมพระนคร 150 ปี
 13. 25th Buddhist Century Celebration Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ
 14. Commemorative Medal of the Royal State Visits (Thailand) ribbon.png เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป
 15. Silver Jubilee Medal 2514BE (Thailand) ribbon.png เหรียญรัชดาภิเษก
 16. Crown Prince Investiture Medal BE2515 (Thailand).png เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
 17. Serving Free Peoples Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญสนองเสรีชน
 18. Elevation to Princess Maha Chakri Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 19. Rattanakosin Bicentennial Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
 20. Queen Sirikit 50th Birthday Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 21. 84th Birthday HRH Boromarajjonnani Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 22. King Rama IX 60th Birthday Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา
 23. Longest Reign Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
 24. Queen Sirikit 60th Birthday Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
 25. King Rama IX Golden Jubilee Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
 26. King Rama IX 72nd Birthday Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
 27. Queen Sirikit 72th Birthday Medal (Thailand) ribbon.PNG เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
 28. King Rama IX 60th Accession to the Throne (Thailand) ribbon.PNG เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 29. Red Cross Medal of Merit (Thailand) ribbon.png เหรียญกาชาดสรรเสริญ
 30. Red Cross Medal of Appreciation (Thailand) ribbon.png เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
 31. Red Cross Medal of Appreciation (Thailand) ribbon.png เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2
 32. Red Cross Medal of Appreciation (Thailand) ribbon.png เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3

ขอขอบคุณ

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี