วิกฤติน้ำท่วม 2554

วิกฤติน้ำท่วม 2554

ข้อมูลสำคัญ/เบอร์ฉุกเฉิน/ข้อมูลบริจาค/สถานที่จอดรถฟรี

กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมศูนย์อพยพจำนวน 23 ศูนย์อพยพ พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่รวมถึงนักสังคมสงเคราะห์คอยดูแล ประกอบด้วย ...

โรงเรียนมัชฌันติการาม
โรงเรียนวัดราชผาติการาม
โรงเรียนวัดเทวราชกุญธร
วัดมหาธาตุ
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
โรงเรียนวัดบางโคล่นอก
โรงเรียนวัดจันทร์นอก
วัดสะพาน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิต
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
วัดอินทรวิหาร ประสานได้ที่ นายถวิล ทวีวัน เบอร์โทรศัพท์ 081-929-8622
วัดปทุมคงคา ประสานได้ที่ นายสมบัติ พหุรวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 089-992-6329
โรงเรียนวัดจันทร์ใน ประสานได้ที่ นางพรพิมล ม่วงศรีจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ 081-925-0383
โรงเรียนวัดช่องลม ประสานได้ที่ นายมานะชัย กฤตอำไพ เบอร์โทรศัพท์ 086-335-9584
โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนี ประสานได้ที่ นางฤทธิพร ชัยสุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ 086-765-7889
โรงเรียนวัดดุสิต ประสานได้ที่ นางอริษา แสวงผล เบอร์โทรศัพท์ 081-643-2775
โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร ประสานได้ที่ นายยงยุทธ ศรัทธาธรรมกุล เบอร์โทรศัพท์ 081-820-8886
วัดเศวตฉัตร ประสานได้ที่ นายสุภกิจ สุรจินตนาภรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 081-823-5534
โรงเรียนวัดบางปะกอก ประสานได้ที่ นายสมนึก การีมี เบอร์โทรศัพท์ 089-789-8390
โรงเรียนวัดปุรณาวาส ประสานได้ที่ นายวิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 081-700-6968
โรงเรียนวัดสร้อยทอง ประสานได้ที่ นายนพดล วรวิชา เบอร์โทรศัพท์ 083-425-8944
โรงเรียนวัดจันทรสโมสร ประสานได้ที่ ว่าที่รอ.ตรีทรงศร กัลยาสุนทร เบอร์โทรศัพท์ 086-060-2211

ศูนย์อพยพ เขตมีนบุรี จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ...

โรงเรียนบึงขวาง
โรงเรียนวังเด็กวิทยานุสรณ์
โรงเรียนคลองสาม
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
โรงเรียนศาลาคู้
โรงเรียนเรียนบ้านเกาะ
โรงเรียนบางชัน
โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น
โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ
โรงเรียนมีนบุรี

** ผู้ว่าราชการได้เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอุปกรณ์ ที่เป็นที่หลับนอน เช่น ผ้าห่ม ที่นอน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ศูนย์อพยพ เขตลาดกระบัง จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย ...

โรงเรียนวัดบึงบัว
โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
โรงเรียนลำพะอง
โรงเรียนวัดทิพพาวาส
โรงเรียนวัดบึงบัว
โรงเรียนวัดลาดกระบัง
โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
โรงเรียนวัดบำรุงรื่น
โรงเรียนวัดราชโกษา
โรงเรียนประสานสามัคคี
โรงเรียนวัดพลมานีย์
โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
โรงเรียนแสงหิรัญ
โรงเรียนตำบลขุมทอง
โรงเรียนตำบลขุมทอง
โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส

** ทั้งนี้ สามารถประสานได้ที่ นายโฆษิต ธรรมโฆษิต เจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง เบอร์โทรศัพท์ 086-9801-6439

ศูนย์อพยพ เขตคลองสามวา จำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย

โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์สุเหร่าคลอง1
โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง
โรงเรียนสุเหร่าสามวา
โรงเรียนวัดสุขใจ
โรงเรียนวัดศรีสุก
โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่
โรงเรียนวัดลำกระดาน
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
โรงเรียนบ้านแบนชะโด
โรงเรียนวัดแป้นทอง
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์
โรงเรียนวัดบัวแก้ว
โรงเรียนวัดบัวแก้ว วัดสุขใจ วัดสุทธิสะอาด
โรงเรียนสุเหร่าแสบแสบ
โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร
โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร
โรงเรียนวัดบัวแก้ว
โรงเรียนบ้านแบนชะโด

**ทั้งนี้ สามารถประสานได้ที่ นายชลอ เฉียงอุทิศ เจ้าหน้าที่เขตคลองสามวา เบอร์โทรศัพท์ 087-017-0111

ศูนย์อพยพ เขตหนองจอก จำนวน 32 แห่ง ประกอบด้วย ...

โรงเรียนวัดแสนเกษม
โรงเรียนวัดใหม่เจริษราษฎร์
โรงเรียนวัดพระยาปลา
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
โรงเรียนสามแยกท่าไข่
โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง
โรงเรียนหลวงแพ่ง
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
โรงเรียนสุเหร่าใหม่
โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
โรงเรียนวัดสามง่าม
โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า
โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ
โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด
โรงเรียนลำบุหรี่พวง
โรงเรียนวัดสีชมพู
โรงเรียนอิสลามลำไพร
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
โรงเรียนสุเหร่านาดับ
โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง
โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร
โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์
โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ
โรงเรียนลำบุหรี่พวง
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
โรงเรียนสิริวังวิทยาคาร
โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์

** ทั้งนี้ สามารถประสานได้ที่ นายดำรงค์ รื่นสุข เจ้าหน้าที่เขตหนองจอก เบอร์โทรศัพท์ 081-648-5557

ศูนย์อพยพ จ.นนทบุรี จำนวน 2 แห่ง

ประชาชนตำบลบางตลาด ใช้พื้นที่ที่ โรงเรียนชลประทานวิทยา
ประชาชนตำบลปากเกร็ด ใช้พื้นที่ที่ โรงเรียนหอวังนนทบุรี

ศูนย์อพยพ จ.ปทุมธานี จำนวน 2 แห่ง

วิทยาลัยการปกครอง คลอง 6
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์อพยพ จ.นครสวรรค์ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ...

โรงเรียนนครสวรรค์ 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
โรงเรียนวัดคีรีวงค์
สนามกีฬากลางจังหวัด
วิทยาเทคโนโลยีภาคเหนือ

ศูนย์อพยพ จ.ลพบุรี จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย ...

ศูนย์การบินทหารบก
กองบิน 2
กองพลทหารปืนใหญ่
ศูนย์การบินทหารปืนใหญ่
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
หน่วยบัญชาการรบสงครามพิเศษ
กรมทหารราบที่ 31 รอ.
โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษาถายใต้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล

นอกจากนี้ยังมีที่พักชั่วคราวริม ถ.สายบ้านหมี่-บางงา (20 จุด)

ศูนย์อพยพ จ.อุทัยธานี จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ...

สนามกีฬากลาง
กองร้อยอส.จังหวัด
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
โรงเรียนพุทธมณฑล
วัดสังกัสรัตนคีรี

ศูนย์อพยพ จ.สิงห์บุรี จำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย ...

ศาลาปึงเกงม่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ตลาดปากบาง
ตลาดวัดกุฎีทอง
ตลาดไม้ดัด
ตลาดชันสูตร
เชิงกลัด
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
วิทยาลัยเทคนิค 2
วัดวิหารขาว
อนุบาลท่าช้าง
วัดสาธุ
วัดท่าข้าม
วัดโพธิ์ศรี
วัดสระบาป
วัดสิงห์
วัดพริก
วัดพิกุลทอง

ศูนย์อพยพ จ.สิงห์บุรี จำนวน 28 แห่ง ประกอบด้วย ...

วัดธรรมามูลวรวิหาร
คันคลองชลประทานพหลโยธิน
ลานตากข้าว ต.เขาพระ
วัดท่าช้าง ถ.หางน้ำสาคร หลังโรงงาน EIKO
วัดดักคะนน ถ.สายชัยนาท
ถ.สาย 340
ถ.ชัยนาทตาคลี
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2
ถ.สาย 311 ชัยนาท-สิงห์บุรี
ถ.สายคันคลองมหาราช
ถ.พหลโยธิน อ.สรรพยา
สวนเฉลิมพระเกียรติ หน้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อน
ถ.บ้านเหลมหว้า
วัดเขาแก้ว
ถ.บ้านเขาดิน
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
โรงเรียนวัดสิงห์
สะพานคลองมอญ
เต๊นท์ริมคลองอนุสาสนนันท์
เต็นท์ถนนสายริมน.เจ้าพระยา
วัดโคก-ท่าฉนวน
เต็นท์ริมถนน ท่าอู่-หางน้ำสาคร
ศาลาวัดพิกุลงาม
ศาลาวัดศรีมณีวรรณ
เต็นท์ริมคันคลองเขตเทศบาลคุ้งสำเภา
วัดทับขี้เหล็ก
บริเวณคันคลอง ต.วังไก่เถื่อน

ศูนย์อพยพ จ.พระนครศรีอยุธยา

ศาลากลางจ.พระนครศรีอยุธยา
อาคารพาณิชย์ตรางข้ามศูนย์ราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดตั้งศูนย์อพยพ ไว้ดังนี้

ศูนย์อพยพฉุกเฉินสำหรับบุคลภายนอก

มจธ.บางมด อาคารโรงยิม190ปี ชั้น3
มจธ.บางขุนเทียน อาคารศูนย์กีฬา ชั้น2และ3

ศูนย์อพยพฉุกเฉินสำหรับบุคลากรภายใน

มจธ.บางมด ชั้น2ของอาคารเรียนรวม 3 , 4 , 5 และ อาคารวิศวะวัฒนะ
มจธ.บางขุนเทียน โซนห้องพักค้างคืน ชั้น 3-6 อาคาร สรบ. และชั้น 8 อาคารสถาปัตย์

-----------------------------------------------------------------------

สถานที่จอดรถฟรี ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

กองบังคับการตำรวจจราจร ประกาศสถานที่จอดรถฟรี ช่วงน้ำท่วมล่าสุด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และจุดจอดทั่วกรุงเทพมหานคร 109 จุด ที่ตำรวจเตรียมไว้

โดยเว็บไซต์กองบังคับการตำรวจจราจร ได้ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสถานที่ที่ให้บริการจอดรถหนีน้ำท่วม ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โดยก่อนเดินทางไปควรโทรศัพท์สอบถามล่วงหน้า เพราะบางจุดที่จอดรถอาจเต็มแล้ว ดูรายละเอียดที่ www.trafficpolice.go.th

สำหรับรายชื่อสถานที่จอดรถฟรี มีดังนี้

- สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคารจอดรถผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารคลังสินค้าสูง 5 ชั้น รับรถได้ 3,000 คัน ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 0-2535-1533, 1466, 0-2535-1515, 1516, 0-2535-1349, 1630

- ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต สามารถนำรถมาจอดได้ที่บนอาคารจอดรถของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-958-0011 กด 0

- ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ เปิดพื้นที่ดาดฟ้าชั้น 6 รองรับรถได้ถึง 750 คัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-16 ต.ค.โดยสามารถจอดค้างคืนตลอดระยะเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด โทร.02-721-8888 ต่อ 313 , 314 หรือ http://www.twitter.com/seaconsquare, www.facebook.com/SeaconSquareFanPage

- บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา เปิดให้บริการจอดรถฟรีที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า, บางนา, พระราม 2, พระราม 3, แจ้งวัฒนะ, รัตนาธิเบศร์, รามอินทรา, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต,เชียงราย, ขอนแก่น, อุดรธานี, ชลบุรี และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-667-5555 ต่อ 4108 ,02 667 5555 ต่อ 4108

- ตลาดนัดบานาน่าสแควร์ ข้างโลตัสลพบุรี และตึกจอดรถของห้างโลตัสอีก 8 ชั้น รวมจอดรถได้กว่า 1,500 คัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอู้ 089- 884-4839

- ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ (เหมาะสำหรับคนที่อยู่แถว สมุทรปราการ ประเวศ พัฒนาการ อ่อนนุช หรือแถวๆ นั้น) รองรับรถยนต์ได้ถึง 650 คัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-787-2191

- อาคาร HobbyLobby แยกแคราย จังหวัดนนทบุรี ตรงข้ามเอสพลานาด รองรับรถยนต์ได้ 400 คัน สอบถามเพิ่มเติม โทร 081-906-9460

- อิมพีเรียลลาดพร้าว เปิดบริการจอดรถฟรีฉุกเฉินในบริเวณเขตพื้นที่ลาดพร้าว วังทองหลางตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อ โทร.02-9349150

- เดอะมอลล์ สาขารามคำแหง ฝั่งเดอะมอลล์ 2 เปิดให้จอดรถที่ชั้น 3

- เดอะมอลล์ 3 เปิดให้จอดรถที่ ชั้น 3บี ขึ้นไป ติดต่อ 02-310-1000 ต่อฝ่ายธุรการ

- แฟชั่นไอส์แลนด์ เปิดให้จอดรถ เริ่มวันที่ 8 ตุลาคม ติดต่อ 0-2947-5000

- สนามบินสุวรรณภูมิ ให้จอดฟรีถึงวันที่ 15 ตุลาคม และอาจขยายเวลาออกไปอีก สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-132-6535 หรือ ประชาสัมพันธ์ของสนามบิน 02-132-1888

- กองทัพอากาศ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ จำนวน 1,000 คัน, หอประชุมกองทัพอากาศ 600 คัน, สวนสุขภาพ 100 คัน, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 100 คัน, สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 300 คัน โดยต้องเตรียมหลักฐานจำนวน 2 ชุด ติดด้านหน้ากระจกรถยนต์ จำนวน 1 ชุด ได้แก่ สำเนาทะเบียนรถ, สำเนาบัตรประชาชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ที่ตั้งท่าอากาศยานดอนเมือง โทร 1111 ต่อ 5 (โทรได้ตลอดเวลา) และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 02-5342096 ในเวลาราชการ, 02-5341700 ต่อ 15 นอกเวลาราชการ

- สถานีแอร์พอร์ตลิงก์ มักกะสัน ให้จอดรถฟรี 200 คัน บริเวณลานจอดรถชั้น 1 สถานีมักกะสัน โดยต้องนำสำเนาทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณชั้น 3 ของสถานีมักกะสัน หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-308-5600 ต่อ 2906 หรือ 2907 ตั้งแต่เวลา 07.00-23.00 น.

- ห้างสรรพสินค้าตั้ง ฮั่ว เส็ง ย่านบางพลัด ติดต่อสอบถาม 0-2434-0448 ต่อ 1222, 1234, 8999 ติดต่อ พร้อมเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้ฝาก สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถหน้าที่แสดงชื่อเจ้าของรถ และหน้าที่แสดงการชำระภาษีประจำปี

- เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน, รังสิต, สุขุมวิท, ปิ่นเกล้า และเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย โดยเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนรถ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขา รัชโยธิน 02 5115427 ต่อ 190-191, สาขา รังสิต 02 5677047 ต่อ 106-107, สาขา สุขุมวิท 02 7412897, สาขา ปิ่นเกล้า 02 4349075, สาขา งามวงศ์วาน-แคราย 02 5807491 และ www.facebook.com/majorgroup

สำหรับจุดจอดรถ 109 จุดที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 เตรียมไว้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1.อาคารจอดรถ กทม. ถนนไกรสีห์ จำนวน 400 คัน

2.อาคารสนามม้านางเลิ้ง จำนวน 100 คัน

3.โรงแรมปรินซ์พาเลส จำนวน 50 คัน

4.อาคารจอดรถ สวนสัตว์ดุสิต จำนวน 400 คัน

5.ศูนย์การค้า SUPREME จำนวน 150 คัน

6.บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำนวน 100 คัน

7.ศูนย์การค้าเอสพานาด จำนวน 500 คัน

8.ศูนย์การค้าฟอร์จูน จำนวน 400 คัน

9.อาคารไซเบอร์เวิลด์ จำนวน 300 คัน

10.สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (ศูนย์วัฒนธรรม) จำนวน 80 คัน

11.ห้างแพลตตินัม จำนวน 150 คัน

12.ห้างพันธุ์ทิพย์ จำนวน 100 คัน

13.ห้างพาราเดียม จำนวน 100 คัน

14.โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท จำนวน 100 คัน

15.ตึกชาญอิสระ 2 จำนวน 50 คัน

16.อาคารอิตัลไทย จำนวน 50 คัน

รวมพื้นที่ จอดในกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ทั้งหมด 3,050 คัน

17.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ จำนวน 69 คัน

18.ห้างไอที หลักสี่ จำนวน 1,000 คัน

19.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบี จำนวน 300 คัน

20.สนามบินดอนเมือง จำนวน 3,000 คัน

21.ห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว จำนวน 3,000 คัน

22.ห้างเมเจอร์รัชโยธิน จำนวน 1,200 คัน

23.ลานจอด รฟม.(รัชดา-ลาดพร้าว) จำนวน 2,000 คัน 24.ลานจอดรถบีทีเอส หมอชิตเก่า จำนวน 2,000 คัน

25.ลานจอดรถจตุจักร จำนวน 1,000 คัน

26.ลานจอดรถสวนรถไฟ จำนวน 200 คัน

27.ตึก ปตท.(สำนักงานใหญ่) จำนวน 500 คัน

28.ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) จำนวน 500 คัน

29.ห้างเซ็นทรัล รามอินทรา จำนวน 300 คัน

30.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 500 คัน

31.มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 50 คัน

32.ห้าง MAX VALUE จำนวน 50 คัน

33.ตลาดบองมาเช่ จำนวน 100 คัน

34.ห้างบิ๊กซีวงศ์สว่าง จำนวน 50 คัน

35.โรงเรียนฤทธิยะ สายไหม จำนวน 200 คัน

36.โรงเรียนสายไหม จำนวน 50 คัน

37.โรงเรียนนายเรืออากาศ จำนวน 200 คัน

38.ลานจอดรถบุญถาวร จำนวน 150 คัน

39.ลานจอดรถโลตัส นวมินทร์ จำนวน 80 คัน

40.ถนนคู้บอน (เลียบวงแหวน-แยกคลองสอง) จำนวน 200 คัน

41.ถนนพระยาสุเรนทร์ (แยกคลองสอง-แยกลำกะโหลก) จำนวน 200 คัน

42.ถนนเลียบคลองสอง ตลอดแนว จำนวน 150 คัน

43.ห้าง THE MARKET (ถ.ประชาราษฎร์ สาย ๒) จำนวน 20 คัน

รวมพื้นที่ จอดใน บก.น. 2 จำนวน 17,069 คัน

44.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 1,500 คัน

45.มหาวิทยาลัยมหานคร จำนวน 2,000 คัน

46.มหาวิทยาลัยเทคโนพระจอมเกล้า จำนวน 2,000 คัน

47.สภ.ท่าอากาศสุวรรณภูมิ จำนวน 2,000 คัน

48.ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ จำนวน 3,000 คัน

49.ห้างพันทิพย์บางกะปิ จำนวน 300 คัน

50.โรงแรมเดอะมอลล์อินน์ จำนวน 50 คัน

51.ห้างแฟชั่นไอแลนด์ จำนวน 1,500 คัน

52.ห้างเพรียวเพลส จำนวน 300 คัน

53.ห้างอมอรินี่ จำนวน 300 คัน

54.ห้างบิ๊กซ๊ลาดพร้าว จำนวน 2,000 คัน

55.ห้างซีคอนสแควร์ จำนวน 1,000 คัน

56.ห้างพาราไดซ์พาร์ค จำนวน 600 คัน

57.ริมถนนสาย 351 จำนวน 50 คัน

58.ศูนย์อัญมนีเจโมโปลิส จำนวน 200 คัน

59.มหาวิทยาลัยรามคำแหง(บางนา) จำนวน 100 คัน

60.ลานจอดรถบริษัทนัมเบอร์วัน จำนวน 100 คัน

61.การกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 1,500 คัน

62.ใต้ทางด่วนระหว่างด่วนศรีรัช-มอเตอร์เวย์ จำนวน 300 คัน

63.ลานจอดรถ 13 เหรียญพระรามเก้า 300 คัน

รวมพื้นที่จอดรถ บก.น.4 จำนวน 11,600 คัน

64.ห้างฟิวเจอร์ จำนวน 500 คัน

65.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3 จำนวน 900 คัน

66.ห้างบิ๊กซีเอกมัย จำนวน 1,000 คัน

67.ห้างจัสโก้ สุขุมวิท 71 จำนวน 800 คัน

68.ห้างบิ๊กซีราชดำริ จำนวน 250 คัน

69.ห้างเซ็นทรัลชิดลม จำนวน 250 คัน

70.ห้างเซ็นทรัลบางนา จำนวน 780 คัน

71.เอสบีเฟอร์นิเจอร์ บางนา จำนวน 600 คัน

72. ห้างบิ๊กซีพระราม 4 จำนวน 200 คัน

73.ห้างโลตัสพระราม 4 จำนวน 200 คัน

รวมพื้นที่จอดรถ บก.น.5 จำนวน 5,480 บาท

74. ลานจอดรถดิโอลด์สยาม จำนวน 250 คัน

75.อาคารศรีวรจักร์ จำนวน 100 คัน

76.อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ จำนวน 100 คัน

77.อาคารจอดรถริเวอร์ซิตี้ จำนวน 200 คัน

78.อาคารจอดรถเท็กซัส จำนวน 100 คัน

79.ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ จำนวน 3,000 คัน

80.ห้างมาบุญครอง จำนวน 1,000 คัน

81.ห้างสยามพารากอน จำนวน 3,000 คัน

82.สนามกีฬาแห่งชาติ จำนวน 300 คัน

83.อาคารจอดรถจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 คัน

84.อาคารจอดรถตึกเจมส์ทาวเวอร์ จำนวน 100 คัน 85.โรงแรมมณเฑียร จำนวน 50 คัน

86.อาคารจอดรถโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จำนวน 50 คัน

87.อาคารจอดรถรพ.กรุงเทพคริสเตียน จำนวน 50 คัน

รวมที่จอดรถพื้นที่ บก.น. 6 จำนวน 9,300 คัน

88.ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จำนวน 2,000 คัน

89.ห้างเมเจอร์ปิ่นเกล้า จำนวน 800 คัน

90.ห้างพาต้าปิ่นเกล้า จำนวน 100 คัน

91.ห้างโลตัสปิ่นเกล้า จำนวน 500 คัน

92.ถนนพุทธมณฑลสาย 1 จำนวน 300 คัน

93.สนามหลวงธนบุรี จำนวน 500 คัน

94.อาคารจอดรถ รพ.ยันฮี จำนวน 200 คัน

95.ห้างตั้งฮั่วเส็ง จำนวน 300 คัน

รวมพื้นที่จอดรถ บก.น.7 จำนวน 4,700 คัน

96.โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย จำนวน 300 คัน

97.ห้างบิ๊กซีบางปะกอก จำนวน 100 คัน

98.ห้างโลตัสบางปะกอก จำนวน 100 คัน

99.ห้างเดอะมอลล์ท่าพระ จำนวน 100 คัน

100.ห้างบิ๊กซีท่าพระ จำนวน 100 คัน

101.โรงเรียนวัฒนาบริหารธุรกิจ จำนวน 80 คัน

102.สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จ จำนวน 100 คัน

103.ห้างบิ๊กซี จำนวน 100 คัน

104.คู่ขนานถนนราชพฤกษ์ใต้สะพานบางสะแก จำนวน 300 คัน

105.โรงแรมมาริออท จำนวน 100 คัน

รวมพื้นที่จอดรถบก.น. 8 จำนวน 1,380 คัน

106.มหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 200 คัน

107.มหาวิทยาลัยเอเซีย จำนวน 500 คัน

108.มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 200 คัน

109.ถนนกาญจนาภิเษกช่องคู่ขนานเข้า-ออก จำนวน 10,000 คัน

รวมพื้นที่จอดรถบก.น.9 จำนวน 10,900 คัน

--------------------------------------------------------------------------

รวมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน เตือนภัยหรือขอความช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วม

หมายเลขโทรศัพท์เพื่อแจ้งเหตุ-เตือนภัยหรือขอความช่วยเหลือเหตุน้ำท่วม มีดังนี้

 • ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) สายด่วนรับแจ้ง-เตือนภัย 154 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1111กด5
 • ขอความช่วยเหลือจากเหตุน้ำท่วม(พื้นที่กรุงเทพมหานคร) ตลอด24 ชั่วโมง โทร 02-248-5115
 • แจ้งเหตุ-ขอความช่วยเหลือเหตุน้ำท่วม ผ่านSMSสำหรับโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายฟรี ส่งข้อความไปที่ 4567892
 • สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โทร.1784
 • บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล ศูนย์นเรนทร โทร.1669
 • สายด่วนกรมชลประทาน โทร.1460, 026692560
 • สายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586
 • ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร.1146
 • ตำรวจทางหลวง สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.1193
 • สายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586
 • ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
 • การไฟฟ้านครหลวง โทร.1130
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร.1129
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
 • สายด่วน กฟภ. โทร.1129
 • กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
 • ท่าอากาศยานไทย โทร. 02-535-1111
  บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โทร.1490
 • กรมสุขภาพจิต โทร.1323
 • สายด่วนสุขภาพ (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) โทร.0-2590-2000
 • สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ โทร.1133

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
http://www.thaiflood.com/

ทวิตเตอร์ #thaiflood

facebook ศูนย์ป้องกันภัยน้ำท่วม กทม.
http://www.facebook.com/bkk.best

ทวิตเตอร์ @BKK_BEST

สำรวจเขตน้ำท่วมผ่านเทคโนโลยีดาวเทียม
http://flood.gistda.or.th/

-----------------------------------------------------------------

สถานที่ให้บริการ จอดรถยนต์ฟรี สำหรับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

1. ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (ท่าอากาศยานดอนเมือง) บริเวณอาคารจอดรถผู้โดยสารภายในประเทศ และ อาคารคลังสินค้าสูง 5 ชั้น รับรถได้ 3,000 คัน

2. ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต สอบถามได้ละเอียดได้ที่ 0-2958-0011 กด 0

3. ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ เปิดพื้นที่ดาดฟ้า ชั้น 6 รองรับรถได้ถึง 750คัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-16 ตุลาคม นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด โทร.02-721-8888 ต่อ 313 , 314 หรือ www.seaconsquare.com / www.twitter.com/seaconsquare / www.facebook.com/SeaconSquareFanPage

4. บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา เปิดให้บริการจอดรถฟรี ดังนี้ เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า, บางนา, พระราม 2, พระราม 3, แจ้งวัฒนะ, รัตนาธิเบศร์, รามอินทรา, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต,เชียงราย, ขอนแก่น, อุดรธานี, ชลบุรี และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

5. ตลาดนัด บานาน่าสแควร์ข้างๆ โลตัสลพบุรี และตึกจอดรถของห้างโลตัสอีก 8 ชั้น รวมจอดรถได้กว่า 1,500 คัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอู้ 089- 884-4839

6. ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ รองรับรถยนต์ได้ถึง 650 คัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-787-2191

ข้อมูลบริจาคเงิน

■มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ ออมทรัพย์ เลขที่ 020-2-53333-8 หรือ ธ.กสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน เลขที่ 082-2-66600-0 http://bit.ly/psfe5U

■มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ที่ Counter Service ของ 7-11 ทุกสาขา

■มูลนิธีโอเพ่นแคร์ (
www.opencare.org): บัญชี กองทุนร้อยนํ้าใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอดลำนํ้ายมมูลนิธีโอเพ่นแคร์ ธ.ไทยพาณิชย์ 402-177853-3 http://on.fb.me/oLnwNj

■ArsaThai (พรรคประชาธิปัตย์): มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ธ.กรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง เลขที่ 068-0-02-3607

■อสมท: บัญชี "อสมท รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" ธ.กรุงไทย สาขาอโศก ออมทรัพย์ เลขที่ 015-015-999-4

■สำนักนายก: บัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” ธ.กรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ออมทรัพย์ เลขที่ 067-0-06895-0 ลดหย่อนภาษีได้

■ไทยพาณิชย์: บัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย” สาขา ATM & SCB Easy เลขที่ 111-3-90911-5

■กรมการศาสนา: บัญชี “สงเคราะห์พระภิกษุสามเณร และผู้ประสบภัย” ธ.กรุงไทย เลขที่ 059-1-29006-5

■SpringNews TV: ชื่อบัญชี "ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อผู้ประสบภัย" ธ.กรุงเทพ เลขที่ 196-075084-0
http://lockerz.com/s/137860608


■ครอบครัวข่าว 3: บัญชี "ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทุกภัย 54" กระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ สาขามาลีนนท์ เลขที่ 014-3-00444-8

■บริจาคช่วยน้ำท่วมทาง SMS: AIS/DTAC/TrueMove พิมพ์ 3 ส่ง 4567899 (10 บ/ครั้ง) มอบครอบครัวข่าว 3
http://twitpic.com/6k3gk6


■ไปรษณีย์: ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เปิดจุดรับบริจาคเงิน ทุกที่ทำการทั่ว ปท.กว่า 2,000 แห่ง

■กทม. : บัญชี “กอง
ทุนกรุงเทพมหานครช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ธ.กรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร เลขที่ 027-0-17081-2

■แต้มสะสม KBank Reward Point: ใช้บริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ ผ่านสภากาชาดไทย (ถึง 31 ต.ค.) รายละเอียด
http://ow.ly/6z7ky

มูลนิธิราชประชา: บัญชี “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์” ออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 401-6-36319-9
http://t.co/HwMnGoEh


■มูลนิธิวิจัยและพัฒนาระบบยา+กองพลที่ 1 รักษาพระองค์: เพื่อจัดซื้อ “ชุดยาสู้น้ำท่วม” รายละเอียดบริจาค
http://ow.ly/6zt2w

■สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: บัญชี "สถาปัตย์รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร เลขที่ 088-251250-8 (แจ้งยอดโอนได้ที่ 02-329-8366 คุณภานิดา ผู้มีโชคชัย หรือ Email ได้ที่:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายละเอียด http://ow.ly/6F81L

■วุฒิสภาช่วยน้ำท่วม บัญชี "วุฒิสภาช่วยน้ำท่วม ธ. กรุงไทย สาขารัฐสภา ออมทรัพย์ เลขที่ 089-0-22222-3 สอบถาม 0-2244-1777-8, 0-2244-1578 หรือสายด่วนวุฒิสภา 1102

■@POH_Natthawutบัญชี "ทวิตสกิดใจคนไทยรักกัน" ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโฮมโปร ราชพฤกษ์ เลขท่ี 375-212428-9

■จ.เชียงใหม่ บัญชี "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย" ธ.กรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ เลขที่ 547-0-37532-3

ข้อมูลสำคัญ แหล่งข่าวเป็นประโยชน์

■คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับ pdf http://bit.ly/gYnfCQ

■แผนที่แสดงจุดเกิดอุทกภัยบนทางหลวงทั่วประเทศ
http://maintenance.doh.go.th/test.html


■การเตรียมถุงยังชีพฉุกเฉิน
www.lockerz.com/s/137516150 (via @tar_kotloh)

■ประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ 20 ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ร่วมกันเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก
http://ow.ly/6r1yn

■ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ แจ้งขอความช่วยเหลือน้ำท่วมได้ที่ @ThaiFlood แทก #ThaiFlood หรือ
http://www.ThaiFlood.com

■ข้อแนะนำเกี่ยวกับไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
http://ow.ly/4nA1K

■เครือข่ายระวังภัย ทวิตเตอร์ @Rawagpai / เฟซบุ๊ค เครือข่ายระวังภัย

■ทวิตเตอร์ @MrVop (นักข่าวพลเมือง ข่าวและข้อมูลเตือนภัยธรรมชาติ)

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

■หน่วยแพทย์์เคลื่อนช่วยผู้ประสบภัย (สาธารณสุข) เจ็บป่วยฉุกเฉินขอความช่วยเหลือ โทร 1669 (24 ช.ม.)

■สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 1784 รับแจ้งเหตุน้ำท่วม 24 ชั่วโมง

■สายด่วน กรมชลประทาน โทร 1460 หรือ 02 669 2560 (24 ชั่วโมงช่วงวิกฤติ)

■สายด่วน กรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง

■ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356

■กรมทางหลวงชนบท 1146

■การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690

■บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 1490

■ตำรวจทางหลวง โทร. 1193 สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

■หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร 1669 กู้ชีพฟรี 24 ชั่วโมง

■มูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรีฯ พร้อมกู้ภัย โทร. 075 345 599

■การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง

■กรณีเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ จ.จันทบุรี ติดต่อ กู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี 039-346347

■ICT ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โทร 192 ทั่วประเทศ

■ขอความช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมกับไทยพีบีเอส โทร 02-790-2111 หรือ sms มาที่ 4268822 @ThaiPBS

■ผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม กทม ปริมณฑลและภาคกลาง ติดต่อ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 1 โทร 02-281-5443

■ศูนย์อุทกฯ ภาคเหนือ : 053-248925, 053-262683

■ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ พร้อมช่วยเหลือประชาชน โทร 053202609

■ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันสัตว์อันตราย สวนสัตว์เชียงใหม่ แจ้งจับ 053-222-479 (24 ชั่วโมง)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก MSN Thailand