เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูที่แก้ไขใหม่

เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูที่แก้ไขใหม่

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่

ที่มา http://www.opm.go.th/opminter/uniform/epaulette1.html

ประเภทตำแหน่งอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู
ทั่วไปวิชาการอำนวยการบริหารเครื่องแบบปฏิบัติราชการเครื่องแบบพิธีการ

ระดับทักษะพิเศษ

ระดับทรงคุณวุฒิ

ระดับสูง

ระดับสูง

๑ แถบใหญ่ ๑แถบเล็กขมวด เพิ่มครุฑพ่าห์
ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับต้น

ระดับอาวุโส

ระดับชำนาญการพิเศษ

ระดับต้น

๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเล็กขมวด
ช่อชัยพฤกษ์

ระดับชำนาญการ

ระดับชำนาญงาน

ระดับปฏิบัติการ

๓ แถบเล็ก แถบบนขมวด
ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๓ ดอก

ระดับปฏิบัติงาน

๒ แถบเล็ก แถบบนขมวด
ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๒ ดอก