ความเป็นมาของงาน Thailand Online Mega Sale

ความเป็นมา

Thailand Online Mega Sale 2013 ช็อปกระจุย ลดกระจาย สินค้าออนไลน์ทั่วไทย

ตามที่สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) นั้นสมาคมฯ จึงจัดให้มีกิจกรรม “Thailand online mega sale ประจำปี 2556” โดยในครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ดูตัวอย่างของทางอเมริกามีวัน Black Friday เป็นวันที่เว็บไซต์ต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาลดราคากันอย่างมาก เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนอเมริกาหันมา ซื้อของทางออนไลน์กันมากขึ้น ทางสมาคมฯ เห็นโอกาสจึงจัดให้มีกิจกรรม Thailand Online Mega Sales ซึ่งเป็นงานที่จะช่วยกระตุ้นให้คนไทยหันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมนี้สมาคมฯ เห็นว่าควรเป็นกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการค้าออนไลน์มาร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นการส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำคือจากนโยบายจนถึงผู้ซื้อ

โดยสมาคมได้กำหนดการจัดกิจกรรมไว้ 1 สัปดาห์ ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีโดยการที่ให้ทุกเว็บไซต์ในประเทศไทย จะร่วมกันลดราคาสินค้า เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาซื้อของออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้น โดยทางเว็บไซต์, ผู้ให้บริการชำระเงิน, ธนาคาร, ระบบขนส่ง และทุกภาคส่วน จะมาร่วมกระตุ้นให้คนไทยรับรู้และเข้ามาซื้อสินค้าออนไลน์กันมาขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจไทย สนใจกับการนำธุรกิจเข้ามาค้า ขายในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจต่ำลง และนำมาซึ่งการเพิ่มศักยภาพของการทำธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยต่อไป

ในการนี้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงมอบนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งส่งเสริมและผลักดันให้ธุรกิจไทยเพิ่มช่องทางการค้าทางออนไลน์ และให้การสนับสนุนธุรกิจ e-Commerce ของไทย โดยร่วมมือจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2013 มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ ช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 เพื่อส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย โดยเฉพาะธุรกิจที่ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ได้รับความเชื่อถือมีผู้เข้ามาซื้อขายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบการค้าออนไลน์ของไทยและช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศให้สูงขึ้น

พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการเติบโตของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งธุรกิจ e-Commerce ที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และมั่นคงปลอดภัย ทัดเทียมผู้นำในภูมิภาค ด้วยการพัฒนานโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่จะก่อให้เกิดความพร้อมด้านไอซีทีเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ ได้เข้ามาร่วมมือจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2013 ในครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นว่าโครงการนี้จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้จำนวนและมูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการไทยที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และมั่นคงปลอดภัย เพิ่มสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาซื้อสินค้าออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

สูทออนไลน์การ์เม้นท์ ในฐานะสมาชิกของสมาคมผู้ประกอปการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยขอสนับสนุนกิจกรรมดีๆ อย่างเต็มที่เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจ e-Commerce ของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

banner thailand online mega sale resize